D12.1. Izvještaj o učincima postojećih strategija e-učenja