D11.2. Model kurikuluma za program e-učenja (otvorenog učenja i učenja na daljinu)