Druga godina projekta (1.6.2016. - 31.5.2017.)

A2.3. Izgradnja metodologije donošenja strateških odluka u VO (AHP/ANP-BOCR mreža) (2)  13 - 20 Rezultat
A3.4. Oblikovanje metodologije za praćenje provedbe strateških odluka (2)  21 - 30
A3.3. Razvoj modela procjene zrelosti organizacije/institucije i uspješnosti primjene strategije (2)  13 - 20 Rezultat
A4.3. Provjera validnosti matematičkog modeliranja evaluacije strategije pomoću analitika učenja  21 - 25
A4.2. Razvoj matematičkog modela kauzalnosti (2)  13 - 20
A5.3. Pilot studija za e-spremnost  14 - 17 Rezultat
A5.2. Priprema istraživačkog instrumenta (2)  11 - 13 Rezultat
A6.2. Kvantitativna istraživanja o e-kompetencijama za buduće nastavnike  13 - 24 Rezultat
A7.2. Kvantitativna istraživanja o budućim potrebama za e-kompetencijama  13 - 24 Rezultat
A8.2. Provedba istraživanja e-spremnosti visokog obrazovanja u Hrvatskoj, analiza rezultata, priprema izvještaja (2)  23 - 30
A8.1. Provedba pilot istraživanja e-spremnosti na izabranom uzorku u RH, prilagodba istraživačkog instrumenta (2)  18 - 22 Rezultat
A11.2. Razvoj modela kurikuluma za program e-učenja (otvorenog učenja i učenja na daljinu) temeljenog na ishodima učenja/kompetencijama (2)  13 - 45
A12.1. Evaluacija učinaka strateških odluka za postojeće strategije e-učenja (studije slučajeva i dubinske analize na „velikim podacima“) (2)  20 - 39
A14.11. Diseminacija rezultata projekta na konferencijama i skupovima, objava znanstvenih radova, obrana disertacija (2)  13 - 45
A14.10. Kontinuirani istraživački rad na rezultatima u cilju 1 i cilju 2 (2)  13 - 47
A14.9. Sastanak projektnog tima uz analizu prve godine rada i izradom plana na drugu godinu + Radionica „Donošenje strateških odluka u VO“, prigoda za nastavak rada s fokus grupama i Delphi istraživanja na daljinu (3 dana)  14
A8.1. Diseminacija rezultata projekta na konferencijama i skupovima (2)  13 - 48 Rezultat Rezultat
A14.7. Izrada diseminacijskih materijala o rezultatima projekta za prijenos znanja (2)  13 - 48
A14.5. Edukacije u inozemstvu za članove projektnog tima (2)  13 - 48
A4.4. Nabava opreme (hardver i softver) i nužne literature (2)  13 - 15
A14.1. Rad na uspostavi laboratorija (2)  13 - 45