Četvrta godina projekta (1.6.2018. - 31.5.2019.)

A9.1. Provjera razvijene metodologije donošenja strateških odluka na primjeru e-učenja (4)  31 - 45
A10.2. Provjera modela za procjenu uspješnosti i zrelosti primjene strateških odluka u VO u e-učenju i ODL (4)  35 - 37
A11.2. Razvoj modela kurikuluma za program e-učenja (otvorenog učenja i učenja na daljinu) temeljenog na ishodima učenja/kompetencijama (4)  13 - 45
A12.1. Evaluacija učinaka strateških odluka za postojeće strategije e-učenja (studije slučajeva i dubinske analize na „velikim podacima“) (4)  20 - 39
A14.14. Završni sastanak uz evaluaciju rezultata projekta + radionica o modelu kurikuluma i cjelovitom metodološkom okviru za strateško odlučivanje u VO (3 dana)  48
A14.13. Sastanak projektnog tima uz analizu treće godine rada i izradom plana na četvrtu godinu  37
A14.11. Diseminacija rezultata projekta na konferencijama i skupovima, objava znanstvenih radova, obrana disertacija (4)  13 - 45
A14.10. Kontinuirani istraživački rad na rezultatima u cilju 1 i cilju 2 (4)  13 - 47
A14.8. Diseminacija rezultata projekta na konferencijama i skupovima (4)  13 - 48
A14.7. Izrada diseminacijskih materijala o rezultatima projekta za prijenos znanja (4)  13 - 48
A14.5. Edukacije u inozemstvu za članove projektnog tima (4)  13 - 48
A14.4. Nabava opreme (hardver i softver) i nužne literature (4)  36 - 39
A14.1. Rad na uspostavi laboratorija (4)  13 - 45 Rezultat Rezultat Rezultat