Treća godina projekta (1.6.2017. - 31.5.2018.)

A2.4. Validacija metodologije donošenja strateških odluka u VO  21 - 25 Rezultat
A3.4. Oblikovanje metodologije za praćenje provedbe strateških odluka (3)  21 - 30 Rezultat
A4.4. Razvoj metodologije procjene učinka strategije temeljene na matematičkom modeliranju pomoću analitika učenja i isporuke  26 - 30
A4.3. Provjera validnosti matematičkog modeliranja evaluacije strategije pomoću analitika učenja  21 - 25
A8.2. Provedba istraživanja e-spremnosti visokog obrazovanja u Hrvatskoj, analiza rezultata, priprema izvještaja (3)  23 - 30 Rezultat
A9.1. Provjera razvijene metodologije donošenja strateških odluka na primjeru e-učenja (3)  31 - 45
A10.2. Provjera modela za procjenu uspješnosti i zrelosti primjene strateških odluka u VO u e-učenju i ODL (3)  35 - 37
A10.1. Razvoj modela za procjenu uspješnosti i zrelosti priomjene strateških odluka u VO u e-učenju i ODL  31 - 34 Rezultat
A11.2. Razvoj modela kurikuluma za program e-učenja (otvorenog učenja i učenja na daljinu) temeljenog na ishodima učenja/kompetencijama (3)  13 - 45
A12.1. Evaluacija učinaka strateških odluka za postojeće strategije e-učenja (studije slučajeva i dubinske analize na „velikim podacima“) (3)  20 - 39
A13.1. Izrada preporuka za uvođenje e-učenja u visoko obrazovanje u Hrvatskoj  30 - 36 Rezultat Rezultat Rezultat
A14.12. Sastanak projektnog tima uz analizu druge godine rada i izradom plana na treću godinu + Seminar o matematičkom modeliranju u donošenju strateških odluka u VO (3 dana)  25
A14.11. Diseminacija rezultata projekta na konferencijama i skupovima, objava znanstvenih radova, obrana disertacija (3)  13 - 45 Rezultat Rezultat
A14.10. Kontinuirani istraživački rad na rezultatima u cilju 1 i cilju 2 (3)  13 - 47
A14.8. Diseminacija rezultata projekta na konferencijama i skupovima (3)   Rezultat
A14.7. Izrada diseminacijskih materijala o rezultatima projekta za prijenos znanja (3)  13 - 48 Rezultat
A14.5. Edukacije u inozemstvu za članove projektnog tima (3)  13 - 48
A14.4. Nabava opreme (hardver i softver) i nužne literature (3-2)  36 - 39
A14.4. Nabava opreme (hardver i softver) i nužne literature (3-1)  25 - 28
A14.1. Rad na uspostavi laboratorija (3)  13 - 45